Missie en visie van stichting scholengroep Spinoza

 

De missie

De missie van Spinoza geldt als een kader voor de scholen die onder het bevoegd gezag van de scholengroep vallen. Alle scholen hebben binnen dat kader hun eigen missie en visie geformuleerd. Het bovenschoolse kader luidt:

Spinoza heeft tot doel om professionele leergemeenschappen te creëren met herkenbare identiteiten, waarbinnen professionals zich uitgedaagd en ondersteund voelen om toekomstbestendig onderwijs te ontwikkelen en waarbinnen leerlingen zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen.

  

De visie

De missie is uitgewerkt in de volgende aandachtspunten:

Professionele leergemeenschap

Om de onderwijskwaliteit daadwerkelijk te verhogen is niet alleen de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar in de school doorslaggevend, maar vooral ook de kwaliteit van het collectief. Die kwaliteit wordt bevorderd door de professionele dialoog tussen de verschillende organisatielagen: op het niveau van de groep, van de school en van het bestuur. Gesprekken, interactie en dialoog vormen een belangrijk voertuig om te leren van de eigen praktijk.

 

Identiteit

Alle scholen hebben een eigen identiteit. Dat kan een onderwijskundige zijn, maar ook een denominatieve. Pluriformiteit is essentieel voor de scholengroep Spinoza. Zo valt er voor ouders en leerlingen duidelijk wat te kiezen.

  

De professional

Leraar, lerarenteam, leidinggevende, onderwijsondersteuners en bestuur bouwen samen aan een lerende cultuur waarin continu wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Deze professionals zijn degenen die het onderwijs vormgeven. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en voor de manier waarop het wordt aangeboden. Bij het invullen van die verantwoordelijkheden moeten zij zich ondersteund weten. Die ondersteuning mag breed ingevuld worden. Het gaat om het inzetten van HR-instrumenten om alle medewerkers optimaal te laten bijdragen aan de doelen van de organisatie.

 

De leerling

De leerling is de reden van het bestaan van instellingen voor onderwijs. De leerling van nu is de burger van de toekomst en zal als burger een bijdrage leveren aan die toekomst. Het is aan het onderwijs – naast de opvoeding door de ouders - om hem in een veilige en stimulerende leeromgeving hierop voor te bereiden. De samenleving stelt eisen en de leerling dient zich daarvan bewust te zijn.

 

Toekomstbestendig

Toekomstbestendig onderwijs betekent uitdagend onderwijs voor elke leerling. Vanuit dat oogpunt dient de structuur van het onderwijs de leerling te volgen in plaats van andersom. Goed samenspel van kwaliteitsbeleid, waar het gaat om onderwijzend personeel, en beschikbare technologie is de basis voor de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs. Nieuwe technologische mogelijkheden vragen om een goede afstemming met pedagogische en didactische uitgangspunten van scholen en docenten. Kennisoverdracht als primaire focus maakt plaats voor een nieuwe balans met leren omgaan met beschikbare informatiestromen.

 

Uitdaging

Uitdaging moet er zijn voor zowel de leerling als voor de professional. Beide moeten geïnspireerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Ook ouders, basisscholen, vervolgonderwijs en bedrijfsleven hebben belang bij goed onderwijs. Dat houdt in dat ze betrokken moeten worden bij het formuleren van en inhoud geven aan de uitdagingen die passen bij de tijd waarin we leven. Daarbij moet niet het verleden, maar de toekomst richting gevend zijn. Van scholen mag verwacht worden dat zij ook verantwoording afleggen aan de verschillende stakeholders over wat men heeft gedaan om invulling te geven aan die uitdaging. 

 

Algemene Informatie: