Regeling reiskosten woon-werkverkeer


Regeling Verplaatsingskosten, bijlage 3 huidige CAO VO. Aanspraak op tegemoetkoming in de reiskosten woon-/werkverkeer, art. G. 

 1. De werknemer heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten van het woon-/werkverkeer tussen zijn woning en het gebouw, indien de afstand hiertussen 8 of meer kilometer enkele reis bedraagt. De tegemoetkoming per kilometer bedraagt € 0,12.
 2. De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt gegeven over de gehele afstand tot en met een afstand van 25 kilometer enkele reis.
 3. In afwijking van het gestelde in het tweede lid ontvangt de werknemer in het eerste jaar van zijn dienstverband ook een vergoeding over het aantal kilometers boven de 25 kilometer enkele reis. Boven de 25 kilometer enkele reis wordt de hoogte van de vergoeding gemaximeerd op het niveau van een OV vergoeding 2e klas op jaarbasis voor dat traject.
 4. De berekening van de afstand voor woon-werkverkeer geschiedt door de werkgever, op basis van de routeplanner ANWB 'snelste route' afgerond op één cijfer achter de komma.  
 5. Indien de werknemer zijn werkzaamheden in meerdere gebouwen verricht met een verschillende reisafstand tot de woning, wordt de tegemoetkoming per gebouw berekend. (Het bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza heeft echter besloten de afgelegde kilometers te beschouwen als een 'dienstreis' en overeenkomstig te vergoeden).
 6. De tegemoetkoming, die maandelijks wordt uitgekeerd, wordt vastgesteld op grond van de volgende berekening:
  a. functiecategorieën directie en leraar: 
  aantal km enkele reis x 2 x aantal reisdagen per week x 13/3 x € 0,12 x 10/12;

  b. functiecategorie onderwijsondersteunend personeel: 
  aantal km enkele reis x 2 x aantal reisdagen per week x 13/3 x € 0,12 x 11/12.

  Toelichting: de factor 2 is opgenomen met het oog op de heen- en terugreis, de factor 13/3 omdat een maand niet precies vier weken telt en de factor 10/12, respectievelijk 11/12 vanwege het verschil in vakantieregeling tussen de functiecategorieën.

Als de vergoeding voor woon-werkverkeer zoals opgenomen in de regeling verplaatsingskosten, die op 31 juli 2005 van kracht was binnen de instelling, voor de werknemer gunstiger is dan de vergoeding die in bijlage 4 bij de CAO-VO staat vermeld, maakt de werknemer aanspraak op de voor hem gunstiger vergoeding (overgangsregeling).

De evenredige vermindering tegemoetkoming in de reiskosten blijft ongewijzigd. 

Indien door een werknemer over een aaneengesloten tijdvak van meer dan een week anders dan in verband met vakantieverlof niet is gereisd tussen de woning en het gebouw of de gebouwen, wordt de aan de werknemer toe te kennen tegemoetkoming in de reiskosten vanaf de tweede week naar evenredigheid verlaagd.

Wilt u een wijziging in het aantal te reizen dagen opgeven (verplicht), dan kan dit doorgegeven worden via het Interaction Center van HR2day.