Beeldschermbril

Aangepast na instemming van de GMR d.d. 29 september 2014.

Artikel 3.1 van de Arbowet geeft aan dat werkgever verplicht is om een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren.
Artikel 5.11 van het Arbobesluit vermeldt dat de werkgever een beeldschermbril moet verstrekken als dat nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet geeft aan dat de kosten die de werkgever maakt om aan de regels te voldoen deze niet mag verhalen op de werknemer. Als de verzekering van de werknemer de bril (deels) vergoedt dan hoeft de werkgever dat (deel) niet nogmaals te vergoeden. Als de werkgever betaalt dan mag hij ook voorwaarden stellen aan de maximum kosten van een montuur.

Voorstel aanpassing huidige regeling:

 • Medewerker gaat eerst na of de eigen ziektekostenverzekeraar een (deel) van de kosten van de aanschaf van de beeldscherm vergoedt. Zo ja, dan wordt dat deel niet meer door de werkgever vergoed.
 • Een maximumbedrag afspreken voor de vergoeding van het montuur en de glazen van de bril. Complete bril (glazen en montuur incl. BTW:
  - Mono focaal € 220.-
  - Bifocaal € 240,-
  - Multifocaal € 317,-
 • Een keer per drie jaar worden de bovengenoemde kosten vergoed.

 

De regeling zal er dan als onderstaand uit te komen zien.

 • Iedere werknemer, die langer dan twee uur aaneengesloten per werkdag beeldschermwerk verricht, kan in aanmerking komen voor een beeldschermbril.
 • De werknemer, die in aanmerking wenst te komen voor een beeldschermbril, dient dit kenbaar te maken bij de afdeling P&O. 
 • De afdeling P&O gaat bij de schooldirectie na of betrokkene voldoet aan bovenstaande criteria. 
 • Bij het voldoen aan de criteria vraagt de afdeling P&O aan de betrokkene om een rapport door zijn/haar opticien te laten opstellen, waaruit blijkt dat de normale bril of contactlenzen niet gebruikt kunnen worden voor het werk en dat een beeldschermbril noodzakelijk is. Dit rapport wordt aan de schooldirectie voorgelegd.
 • Medewerker gaat eerst na of de eigen ziektekostenverzekeraar een (deel) van de kosten van de aanschaf van de beeldschermbril vergoedt. Zo ja, dan wordt dat deel niet meer door de werkgever vergoed.
 • Bij een positief advies van de schooldirectie mag betrokkene op kosten van de werkgever een beeldschermbril aanschaffen, waarbij de vergoeding complete bril (glazen en montuur incl. BTW) als volgt is: 1) Mono focaal €220,- 2) Bifocaal €240,- 3) Multifocaal €317,-
 • Betrokkene declareert de kosten van de beeldschermbril door indiening van de nota en invulling van het standaard declaratieformulier. 
 • Bij vervanging van de beeldschermbril dient bovenstaande procedure opnieuw gevolgd te worden. Vervanging van de beeldschermbril kan pas plaatsvinden, nadat de voorgaande aangeschafte beeldschermbril 3 jaar of ouder is.

 

Declaratieformulier Beeldschermbril (PDF)